Forretningsorden for skolebestyrelsen på Trongårdsskolen
§ 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.
 
§ 2. På skolebestyrelsens første møde vælger medlemmerne en af forældrerepræsentanterne som formand ved bundet flertalsvalg.
(Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke ved 1. afstemning, foretages en ny afstemning. Ved 2.afstemning er den kandidat valgt, der opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende. Bringer 2. afstemning heller ingen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, hvilke to der ved det bundne valg (3. afstemning) skal stemmes på. Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning. Valget ledes af det skolebestyrelsesmedlem, der er ældst af alder.)
Stk. 2. Desuden vælges en næstformand, der fungerer under formandens fravær. Næstformanden vælges blandt forældrerepræsentanterne af medlemmerne ved bundet flertalsvalg.
Stk. 3. Bestyrelsen har følgende udvalg for: Kommunikation, skole/hjem, kontakt til kommunen, budget, antimobning, sundhed, skolebod, undervisningens organisering, Sfo, trafiksikkerhed og gård/legeplads. Der vælges en formand og 1-2 medlemmer til hvert udvalg inden årets udgang.
 
§ 3. Skolebestyrelsen aftaler en møderække for skoleåret.
Stk. 2. Skolebestyrelsen afholder i øvrigt møde, når det ønskes af formanden, eller når mindst tre medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsorden.
Stk. 3. Formanden fastsætter tid og sted for møderne.
 
§ 4. Formanden fastsætter dagsorden for møderne, hvorefter skolens administration indkalder til møde med mindst 8 dages varsel. I forbindelse med indkaldelsen fremsendes dagsorden og relevante bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 10 dage før mødets afholdelse.
(Omfattende bilagsmateriale fremlægges til gennemsyn på skolen eller via mail senest 4 hverdage inden mødet.)
Stk. 2. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.
Stk. 3. Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, indkaldes så vidt muligt en stedfortræder. Skolens administration indkalder stedfortræderen.
Stk. 4. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i enkelte punkter.
 
§ 5. Formanden åbner og leder møderne. Såfremt formanden ønsker det, vælger mødet under formandens ledelse en mødeleder.
Stk. 2. Skolelederen indkalder til det første møde i den nyvalgte bestyrelse, og den af forældrerepræsentanterne, der er ældst af alder, leder mødet indtil formanden er valgt.
 
§ 6. Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre, og medlemmerne er undergivet de almindelige bestemmelser om tavshedspligt.
 
§ 7. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 2. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 3. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 4. Skriftlig afstemning kan forlanges af formanden eller af mindst tre af medlemmerne.
Stk. 5. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede.
(Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.)
Stk. 6. Elevrepræsentanterne må ikke deltage i afstemning af eller overvære den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkeltpersoner.
 
§ 8. Der føres referat af bestyrelsens beslutninger. I referatet anføres for hvert møde, hvilke personer, der har været til stede. Referatet godkendes af alle tilstedeværende inden
mødet afsluttes.
(Skolens leder vil i forbindelse med spørgsmål om beslutningernes legalitet tilføje referatet sin opfattelse.)
Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og få dem medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.
Stk. 3. Skolens leder eller en repræsentant fra ledelsen er bestyrelsens sekretær og fører under møderne bestyrelsens referat.
Stk. 4. Der udsendes referat på Skoleporten inden én uge efter mødet.
 
§ 9. Formanden og udvalgsformændene aflægger på hvert møde en kort beretning om de møder eller andet, hvori vedkommende har deltaget i egenskab af sit hverv som formand.
 
§ 10. Denne forretningsorden er vedtaget af skolebestyrelsen på Trongårdsskolen i et ordinært møde Den 20. juni 2011.
Stk. 2. Forretningsordenen kan ændres på et ordinært møde, når der i forvejen er udsendt et skriftligt formuleret forslag herom. Ændringsforslag, der strider mod vedtægt for styrelse af Lyngby Taarbæk Kommunes skolevæsen, kan ikke behandles.